Privacy policy aiworx

Contactgegevens

AIWorX BV, gevestigd op Start Up Village, Science Park 608 Unit B.03, 1098 XH, Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Michiel Bonte is Functionaris Gegevensbescherming van AIWorX en te bereiken via michiel@aiworx.nl / +31 (0)6-51159482

Persoonsgegevens die AIWorX verwerkt

AIWorX verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van de diensten van AIWorX en/of omdat u deze zelf heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die AIWorX verwerkt:

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die AIWorX verwerkt

De website van AIWorX heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. AIWorX kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Het advies aan ouders is dan ook om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u ervan overtuigd bent dat AIWorX zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via michiel@aiworx.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

Doel van verwerking van persoonsgegevens

AIWorX verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

AIWorX neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voorpersonen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Daarmee worden besluiten bedoeld die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van AIWorX) tussen zit. AIWorX gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen voor verkoop, marketing en administratieve doeleinden:

 

PRIVACY STATEMENT

Bewaren van persoonsgegevens

AIWorX bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarbij wordt de volgende bewaartermijn voor de volgende persoonsgegevens gehanteerd:

Delen van persoonsgegevens met derden

AIWorX verkoopt gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van AIWorX wordt een bewerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

AIWorX gebruikt alleen technische, functionele en/of analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die AIWorX gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan AIWorX hiermee haar eigen website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AIWorX en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij AIWorX een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover AIWorX beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar michiel@aiworx.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, dient u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. AIWorX reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. AIWorX wil u er tevens op wijzen dat, mocht u zich daartoe geroepen voelen, u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van persoonsgegevens

AIWorX neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via michiel@aiworx.nl.